3.53
ราคาเริ่มต้น
MB.

ความคืบหน้าโครงการ

ความคืบหน้าโครงการ

100%
งานโครงสร้าง - 100%
งานสถาปัตยกรรม - 100%
งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร - 100%
งานระบบปรับอากาศ - 100%
งานท่อระบายน้ำรอบโครงการ - 100%